Privacyverklaring & Cooky policy

Ga direct naar Cooky policy

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door Golfbreker Consulting BV met maatschappelijke zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Kruisstraat 7, ingeschreven in het KBO en BTW-register onder het nummer BE 0689.894.484, e-mail info@golfbreker.digital, URL https://golfbreker.digital en https://golfbreker.academy hierna verder ‘Golfbreker’,

Tenzij anders vermeld, is Golfbreker verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij verzamelt en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is. Voor sommige taken die door Golfbreker worden uitgevoerd, treedt Golfbreker als externe verwerker op (bv. internetdata). Desgevallend wordt steeds voorzien in een verwerkersovereenkomst.


Deze Privacyverklaring kadert in de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en legt uit welke persoonsgegevens Golfbreker verzamelt en hoe zij die gebruikt. Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.


Golfbreker respecteert hierbij uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren en te weten hoe ze worden verwerkt.

 

1. PERSOONSGEGEVENS

Als verwerkingsverantwoordelijke, verwerkt Golfbreker gegevens die u haar vrijwillig verstrekt bij het maken van een afspraak online of offline, bij de bestelling van een module, in het kader van een samenwerking die wordt aangaan, of gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door Golfbreker aangeboden diensten (bv. begeleiding of workshop).


Meer bepaald kan Golfbreker dus onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, geboortedatum, e-mailadres, adres, telefoonnummer, bankgegevens, bedrijfsgegevens en informatie ivm. facturatiegegevens.


Verder verzamelt Golfbreker ook automatisch gegevens over het gebruik, toegang of interactie met haar website door middel van cookies (zoals Google Analytics) en vergelijkbare technologieën, o.a. om het functioneren van de website te kunnen monitoren, of met het oog de detectie van fraude en/of veiligheidsinbreuken, door middel van IP-adressen en browser-gegevens.


Tenslotte kan Golfbreker informatie over u ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie ze gezamenlijk diensten aanbiedt of marketingactiviteiten uitvoert. Golfbreker kan ook informatie over u ontvangen van social media platforms (META of Microsoft), bijvoorbeeld wanneer u op deze platforms met haar communiceert. Golfbreker beschermt de gegevens die zij van derden krijgt op dezelfde manier als die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

 

2. BEVEILIGING EN OPSLAG

Golfbreker neemt de verwerking van uw persoonsgegevens uiterst serieus en tracht de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van uw informatie kan plaatsvinden.


Golfbreker controleert haar systemen aldus regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. Zij kan de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal hier snel op gereageerd worden en zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht. Golfbreker kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, of gevolgschade, veroorzaakt door een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.


De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in België, op de maatschappelijke zetel van Golfbreker of bijkomende vestigingen, of bij externe dienstverleners (bv. Mailblue), die eveneens in België of Europa zijn gevestigd. De verzamelde gegevens gaan enkel over een beveiligde verbinding vanuit de website naar de server.


Sommige gegevens worden door externe dienstverleners (bv. Calendly) opgeslagen en verwerkt buiten de Europese Unie. Indien de gegevens bij externe dienstverleners staan, met servers buiten de Europese Economische Ruimte, gaat Golfbreker er vanuit dat voor de verwerking van deze gegevens een gelijkwaardig beschermingsniveau als in de Europese Unie gehanteerd wordt. Hiervoor kan, voor zover nodig, bij de doorgifte van uw persoonsgegeven naar landen buiten de Europese Economische ruimte gebruik worden gemaakt van passende waarborgen zoals de standaard-contractsbepalingen met aanvullende waarborgen en van de adequaatheidsbesluiten.


3. TOEGANG EN TRANSFER AAN DERDEN

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent Golfbreker toegang aan haar eventuele aangestelden. Golfbreker garandeert evenwel een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet verkocht aan, noch gedeeld met derde partijen, behalve in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, de door Golfbreker aangeboden diensten en/of wat betreft externe leveranciers, waaronder praktische tools of partners die diensten voor of met Golfbreker uitvoeren zoals het aanbieden van begeleidingen en workshops, verwerking van facturatiegegevens, tijdsregistratie, e-mailcommunicatie, administratie.

Golfbreker deelt uw persoonsgegevens ook dan echter alleen als dat nodig is, zoals om de diensten te leveren die u hebt geautoriseerd, en alleen met partners die namens haar werken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. In dat geval worden uw persoonsgegevens gedeeld met deze partners, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van Golfbreker.

Tenslotte, en enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van de rechten van Golfbreker, of de rechten van aan haar gelieerde derden of haar klanten, verstrekt Golfbreker uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan haar gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures, met inbegrip van (gerechtelijke) reorganisatie, faillissement of overdracht. Desgevallend zal altijd getracht worden om u, in de mate van het mogelijke, van een eventuele overdracht op voorhand te informeren.

 

4. COOKIES

Door het gebruik van de website van Golfbreker, kunnen cookies op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden.

Als gebruiker van de website zal u gevraagd worden om uw toestemming te geven voor het laden van bepaalde cookies. Dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar het cookiebeleid van Golfbreker voor meer informatie. Het verder surfen op de website zal echter niet verhinderd worden, doch bij weigering zullen enkel functionele cookies geplaatst kunnen worden.

De website van Golfbreker maakt tevens gebruik van marketing of advertentieplug-ins zoals onder andere META, Microsoft en Google Analytics. Door het plaatsen van deze plug-ins kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld en doorgestuurd aan deze derde partijen. Conform artikel 26 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens, is Golfbreker samen met deze derden verwerkingsverantwoordelijke. Voor de rechten en verplichtingen van iedere verwerkingsverantwoordelijke wordt verwezen naar de respectievelijke privacyverklaringen van deze platformen.


Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies, verwijst Golfbreker u door naar haar Cookiebeleid, te raadplegen op de website.


5. VERWERKINGSDOELEINDEN

 • Klantenbeheer, leveranciersbeheer, contact met onderaannemers en partners

De door Golfbreker in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van haar diensten, het beheer en afhandelen van uw aanvraag of vraag tot informatie of in het kader van een samenwerking (uitvoering, facturatie, betaling…).

Andere persoonsgegevens worden verwerkt voor ons klantenbeheer, contact met de onderaannemers en partners en leveranciersbeheer.


 • Direct marketing 

Andere persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het toezenden van informatie over onder andere Golfbreker zelf, nieuw aangeboden diensten/trajecten of uitnodigingen m.b.t. infomomenten of workshops. Golfbreker kan de gegevens eveneens gebruiken om u te informeren en contacteren omtrent marketing en advertenties. Afhankelijk van het type communicatie, kunnen we u contacteren via e-mail, telefoon, brief en/of onze sociale mediakanalen.    

 • Website en cookies 

Daarnaast worden verstrekte persoonsgegevens eveneens gebruikt om u de toegang te garanderen tot de website en om de correcte functionaliteit van de website te waarborgen door u te (kunnen) informeren omtrent updates, nieuwe functionaliteiten, edm.


 • Beveiliging, beslechten van geschillen en nalevering wetgeving 

Tenslotte wil Golfbreker de nodige beveiliging en veiligheid bieden en kunnen de gegevens ook gebruikt worden in het kader van het beslechten van geschillen en om in overeenstemming te zijn met de wetgeving.

 

6. RECHTSGRONDEN

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) en artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijvoorbeeld om uw aanvraag te registreren (klantenbeheer), een afspraak in te plannen, om de diensten en producten van Golfbreker te analyseren/verbeteren, en u hieromtrent te informeren of voor administratieve, fraude opsporings- of juridische doeleinden.

Indien uw gegevens op basis van toestemming worden verwerkt, zorgen deze Privacyverklaring en het opt-in systeem dat wordt gehanteerd, ervoor dat u uw toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven.

 

7. BEWAARPERIODE

Afhankelijk van het verwerkingsdoeleinde, zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt door Golfbreker in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke gedurende 24 maanden bewaard worden. Bepaalde gegevens zullen evenwel langer worden bewaard (uiterlijk 10 jaar), opdat we, onder andere, aan onze wettelijke en boekhoudkundige vereisten kunnen voldoen. Na deze termijn, zullen we de gegevens onherroepelijk wissen.


8. RECHTEN EN KLACHTEN VAN DE GEBRUIKER

Als betrokkene heeft u te allen tijde recht op inzage van de door Golfbreker als verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens en kan u ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de gegevens laten overdragen, de verwerking ervan laten beperken of ze (onder omstandigheden) laten verwijderen.

Onze verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profilering en u zal dus evenmin aan volledige geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Aangezien de verwerking van de persoonsgegevens mede plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), heeft u bovendien steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Hou er evenwel rekening mee dat het risico bestaat dat u niet langer alle relevante informatie zal ontvangen indien u geen toestemming geeft om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

U kan uw toestemming intrekken voor de advertenties, promoties en marketing naar u verstuurd per e-mail via de link onderaan elk van deze mails die u ontvangt.

Deze bovengenoemde rechten kan u uitoefenen, door Golfbreker te informeren per e-mail aan info@golfbreker.digital. Dit adres kan u ook gebruiken indien u nog een vraag of klacht heeft.

Een officiële klacht kan u indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: contact@apd-gba.be.


9. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Indien nodig, kan Golfbreker deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website of in haar werkwijze weer te geven. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de manier waarop Golfbreker uw persoonsgegevens gebruikt of verwerkt, stelt zij u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. Golfbreker raadt u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe zij uw informatie gebruikt en beschermt.


10. CONTACT

 Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent deze Privacyverklaring of het Privacy-beleid van Golfbreker, kunt u terecht bij info@golfbreker.digital .


Sint-Katelijne-Waver, Februari 2022

Cookypolicy

De websites https://golfbreker.digital/ en https://golfbreker.academy/ zijn eigendom van Golfbreker Consulting BV, met maatschappelijke zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Kruisstraat 7, ingeschreven in het KBO onder nummer 0689.894.484, e-mail info@golfbreker.digital, hierna verder ‘Golfbreker’,

 

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site van Golfbreker kunnen zowel ‘first party cookies’ als ‘third party cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of mobielapparaat geplaatst wordt wanneer de website geraadpleegd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, enkel machines.

 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bijvoorbeeld de instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft ingevuld. De gebruiker van de website moet eerst zijn actieve en geïnformeerde toestemming geven voor deze cookies. Dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar dit cookiebeleid, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in, zoals bv. cookies van META (Facebook en Instagram), MICROSOFT (LinkedIn) of Google Analytics waarbij de door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar Google, META en Microsoft en op hun servers wordt opgeslagen. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eveneens eerst zijn actieve en geïnformeerde toestemming geven. Dit kan opnieuw gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar dit cookiebeleid, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.


Voor meer informatie over waarom en hoe persoonsgegevens in dat kader van META en Microsoft verwerkt worden, verwijzen we naar het Privacybeleid en de Cookie Policy op de website van deze platformen:

 • META
 • Gegevensbeleid Facebook: https://www.facebook.com/policy.php/
 • Cookiebeleid Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/
 • Gegevensbeleid Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav
 • Cookiebeleid Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370/?helpref=hc_fnav
 • MICROSOFT
 • Privacyverklaring LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • Cookiebeleid LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Via de instellingen van de internetbrowser, kan u als bezoeker ervoor zorgen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat er een waarschuwing wordt ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Indien u geen toestemming geeft, kunnen enkel functionele first party cookies worden geïnstalleerd. Bepaalde grafische elementen kunnen hierdoor niet correct verschijnen en bepaalde applicaties zullen eventueel niet gebruikt kunnen worden.


De cookies op de website van Golfbreker kunnen ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Hiermee wordt onze marketing op uw interesses afgestemd en helpen ze om u in de toekomst relevantere boodschappen te bieden om zo relevanter en interessanter voor u te zijn. Deze cookies onthouden dat u onze website bezocht. Deze informatie wordt gedeeld met derden, zodat onze advertenties ook op andere sites zichtbaar worden.


Mogelijks ziet u advertenties van ons, zelfs als u ervoor koos om geen gepersonaliseerde reclame van ons te zien. Dat komt omdat in dat geval de advertenties niet gepersonaliseerd werden op basis van uw gegevens.


De cookies die worden gebruikt:

 

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Voor de cookies die door Google worden geplaatst, verwijst Golfbreker graag naar hun eigen verklaringen op hun respectievelijke websites, waar Golfbreker aldus geen enkele invloed op kan uitwerken. U kunt het gebruik van deze cookies eveneens weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Golfbreker wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.Google Ads

De functie Conversies bijhouden van Google Ads maakt gebruik van cookies. Als een gebruiker op een advertentie of vermelding klikt, wordt een cookie op de computer geplaatst zodat de  verkopen en andere conversies voor deze advertenties worden bijgehouden.

 

Meta 

De Facebook-pixeltracking meet de efficiëntie van socialemediacampagnes op het Meta-platform


Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het Cookiebeleid van Golfbreker, kunt u terecht bij info@golfbreker.digital .


Sint-Katelijne-Waver, Februari 2022